NGAAHI NAUNAU NGĀUE

Vave’ ni pe ‘a ‘ene a’u mai!

NGAAHI FA’U FAKAMATALA ’A E KAU MEMIPA‘

NGAAHI FOUNGA NGAUE LELEI TAHA’

NGAAHI FA’U FAKAMATALA ‘A E WeCiE

happy-hispanic-businesswoman-smiling-by-

FIKA FETU’UTAKI 

©2020 by WeCiE.